1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, či písemně nebo osobně na naši adrese.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.Zákazník si může vyžádat expresní dodávku ( objednávka bude vyřízena v minimálním časovém rozmezí, zpravidla odesíláme 2.až 3. den.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata max do 24 hodin ( většinou však do 2 hodin), potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávku můžete do 5 hodin od objednánání zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Pozdější zrušení objednávky u počítačových sestav bude akceptováno pouze po zaplacení poplatku za škodu způsobenou zbytečným sestavením nepoužitých komponent, čímž se staly použité a nelze je už prodávat jako nové. Poplatek činí 15% z ceny počítačové sestavy.

Nevyzvednutí/nepřevzetí zásilky s počítačovou sestavou sestavenou dle vzorových nebo zákazníkových návrhů  na míru , bude bráno jako nedodržení obchodních podmínek a bude vymáháno 15% z ceny počítačové sestavy + dopravné. Toto je platné i při zadané platbě předem, kterou zákazník neprovede a objednaná počítačová sestava nelze odeslat a je též zbytečně sestavená. V případě, že se chystáte zaplatit bankovním převodem později než do 2 dnů, uveďte to do poznámky u objednání.

Nepřevezme-li kupující ostatní zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje..

 

5) BALNÉ, POŠTOVNÉ A ÚHRADA ZBOŽÍ

Objednané zboží lze zaplatit při doručení kurýrní službou PPL (na dobírku), bankovním převodem před odesláním zboží, hotově (pouze při převzetí v naší kamenné prodejně), případně po předchozí dohodě fakturou nebo platbou přes platební kartu řidiči PPL*. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce je částka za poštovné a balné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. V případě potřeby platby kartou při převzetí zboží na dobírku je nutné zvolit možnost přepravy s touto možností.

*Pokud si kupující zvolí přepravu s platbou hotově kurýrovi a následně zaplatí kartou, bude po něm následně vymáháno 1,4% z částky dobírkové platby.  Pro platbu kartou je nutné zvolit příslušnou položku u volby platby.

 

6) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je od 2-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

7) VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ 
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Méně křehké zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Křehké komponenty a PC sestavy zaslané Českou poštou nebudou přijaty, doporučujeme PPL kurýrní službu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.  V případě vzácení zboží příjmáme pouze viditelně nepoužité a plně funkční zboží včetně originálních neporušených obalů a to vše do 14 dnů od přijetí zboží.

U počítačových sestav si vyhrazujeme možnost odmítnutí vrácení zboží bez udání důvodu i pokud je plně funkční - každá počítačová sestava se skládá až po objednávce dle výběru a přání zákazníka. Sestavy v nabídce slouží pouze jako vzorové.

 

8) REKLAMACE, všeobecné informace

Jakost při převzetí:

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční
době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
•odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•bezplatné odstranění vady opravou;
•přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace:


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.           

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé delší dobou používání, např. zvýšená hlučnost ventilátorů zanesené prachem. 
b) na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením a použitím
c) použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení, nebo nesprávného spotřebního materiálu (škody způsobené počítačovými viry)
d) použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají kancelářskému prostředí, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušnéČSN,
e) na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů
f) při porušení ochranných pečetí, protiprachových pásků (HD, FD,CD), garančních nálepek a štítků s výrobními čísly

 

DOPORUČENÝ POSTUP REKLAMACE V NAŠEM OBCHODĚ:
1) informujte nás nejprve o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
2) drobné zboží a PC komponenty ( zabalení by mělo odpovídat druhu zboží ) můžete poslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, PC sestavy pod domluvě necháme od zákazníka odvést kurýrem PPL.

Počítačovou sestavu jako celek NEDOPORUČUJEME posílat Českou poštou a počítačové sestavy nebudou naší firmou k reklamaci přijaty.

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

U případného zasílání na Slovensko neplatí nabídka nadstandartních služeb spojených s reklamací zboží ( poštovné zdarma, expresní výměna při reklamaci).

 

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

10)ZÁKON O ELEKTROODPADU
Dne 13. 8. 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ze které vyplývá výrobcům a dovozcům elektrozařízení, uvedených v příloze tohoto zákona, povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu. 

Realizace v praxi znamená navýšení ceny výrobcem / distributorem o tzv. recyklační poplatek. Tento poplatek je přeúčtováván dále až na konečné spotřebitele. Za zvýšenou cenu získává spotřebitel v podstatě dvě výhody: o něco větší šanci, že bude životní prostředí ušetřeno od černých skládek a druhou: odpadá problém kam se starým spotřebičem (ať je to počítač, televizor nebo např. herní konzole). Sběrné místo na tento druh odpadu je povinna zajistit každá obec. Na těchto sběrných místech od Vás odpad převezmou a zdarma jej ekologicky zlikvidují (samozřejmě likvidaci a recyklaci odpadu jste si zaplatili již při nákupu výrobku).
Uvedené ceny v našem obchodu nejsou zatíženy příspěvkem na ekologickou likvidaci historických elektrospotřebičů. Ekologický poplatek za zboží zakoupené prostřednictvím našeho obchodu hradíme za naše zákazníky z vlastního rozpočtu. O podmínkách ekologické likvidace elektrických a elektronických zařízení se v případě zájmu informujte dotazem na prodejce.

Informace pro zákazníky

Kontaktní informace

Rychlý dotaz

Připojte se k nám
Copyright © 2018 SEO kvalitně. All rights reserved. | Administrace